Verzekering en zorgkosten

De Proctos Kliniek heeft met alle zorgverzekeraars een contract. Dat betekent dat de kosten van uw behandeling volledig worden vergoed vanuit de basisverzekering. U hoeft alleen uw eigen risico te betalen. U heeft wel een verwijsbrief nodig.

Verwijsbrief

In Nederland gaat u met klachten eerst naar uw huisarts. De huisarts beoordeelt of uw klacht door een medisch specialist behandeld moet worden. U heeft dus een verwijsbrief nodig zodat de behandeling van de medisch specialist vergoed wordt door uw verzekering. U heeft ook een verwijsbrief nodig als u door een medisch specialist naar een andere medisch specialist verwezen wordt.

Eigen risico

In Nederland hanteren de zorgverzekeraars een eigen risico. Dit is een bedrag dat u ieder jaar zelf moet betalen als u behandeld wordt. De hoogte van het eigen risico is opgebouwd uit een vast bedrag (verplicht eigen risico) en een variabel bedrag. De hoogte van het variabele bedrag is afhankelijk van de polis die u heeft gekozen. Hoe hoger het eigen risico, hoe lager de premie die u iedere maand voor uw verzekering betaalt. Het verplicht eigen risico bedraagt in 2021 en 2022 385,00 euro per persoon per jaar.

De rekening

De kosten van uw behandeling worden rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar in rekening gebracht. Indien u nog niet het volledige bedrag van uw eigen risico over dat jaar heeft betaald, zal dit eerst bij u in rekening worden gebracht.

Het eigen risico gaat in op de startdatum van het eerste zorgtraject dat jaar. Bij uw zorgverzekeraar kunt u navragen hoe hoog uw eigen risico is voor het lopende jaar.

Prijzen

Om de bekostiging van de medische zorg in Nederland overzichtelijk te houden, is men overgegaan van een prijs per activiteit (of verrichting) naar DBCs*, diagnose-behandel combinaties. Er zijn ongeveer 4.400 DBC-zorgproducten of DBCs. Eén DBC wordt bepaald door de diagnose en de verschillende activiteiten (zoals een consult op de polikliniek of een operatie) die binnen een bepaalde periode plaatsvinden. Iedere DBC heeft een bepaalde prijs. Er zijn verschillende combinaties van activiteiten mogelijk die tot eenzelfde DBC leiden. De kostprijzen van die combinaties van activiteiten verschillen. De prijs van een DBC wordt dus niet bepaald door de som van de kostprijs van al die activiteiten. De prijs van een DBC wordt bepaald door de gemiddelde kostprijs van de in die DBC voorkomende combinaties.

*In 2012 is deze term veranderd in DOT ofwel DBC-Op-weg-naar-Transparantie.

DBC en looptijd

De DBC heeft een door de overheid vastgestelde looptijd. Aan het eind van de looptijd wordt het traject afgesloten. De DBC met bijbehorend prijs wordt dan vastgesteld op grond van de activiteiten die gedurende dat traject hebben plaatsgevonden. Pas dan kan de DBC in rekening worden gebracht bij de zorgverzekeraar. De maximale looptijd van een DBC is 120 dagen. De looptijd kan korter zijn afhankelijk van de activiteiten die binnen die periode hebben plaatsgevonden. De medische behandeling duurt vaak langer dan de looptijd van een DBC. Het kan dus zijn dat er gedurende de periode dat u behandeld wordt, verschillende DBC’s achter elkaar geopend moeten worden.

Niet in Nederland verzekerd

Als u niet binnen Nederland verzekerd bent, dan geldt het passantentarief. De passantentarieven kunnen afwijken van de prijzen die wij voor dezelfde behandeling afgesproken hebben met uw zorgverzekeraar.

Hier kunt u de passantentarieven vinden:

Passantentarieven 2022

Passantentarieven 2021

Veel gestelde vragen

Ik heb een vraag over mijn rekening.

Vragen over uw rekening kunt u stellen aan uw zorgverzekeraar. Ons contract staat op de naam van Stichting Proctos Klinieken, statutair gevestigd te Bilthoven; AGB-code 22220336. Op www.nza.nl vindt u ook antwoord op veel gestelde vragen.

Hoe wordt de hoogte van het bedrag op mijn rekening berekend?

De hoogte van het bedrag is afhankelijk van de DBC. Zie uitleg hierboven bij ‘Prijzen’. De DBC is samengesteld uit een combinatie van activiteiten. Er zijn verschillende combinaties mogelijk die tot eenzelfde DBC leiden. Zo is bijvoorbeeld de DBC voor 1 consult (de duur van het consult heeft geen invloed op de hoogte van de prijs) hetzelfde als voor 2 consulten. De prijs is hetzelfde. De prijs van een DBC wordt dus niet bepaald door de som van de kostprijs van al die activiteiten. De prijs van een DBC wordt bepaald door de gemiddelde kostprijs van de in die DBC voorkomende combinaties.

Wat kost een telefonisch of video consult met de medisch specialist?

Een telefonische consult met de medisch specialist is qua kosten gelijk aan een bezoek op de polikliniek. Dat geldt ook voor een video consult.