Verzekering en zorgkosten

De Proctos Kliniek heeft met alle zorgverzekeraars een contract. Dat betekent dat de kosten van uw behandeling volledig worden vergoed vanuit de basisverzekering. U hoeft alleen uw eigen risico te betalen. U heeft wel een verwijsbrief nodig.

Heb ik een verwijsbrief nodig?

In Nederland gaat u met klachten eerst naar uw huisarts. De huisarts beoordeelt of uw klacht door een medisch specialist behandeld moet worden. U heeft dus een verwijsbrief nodig zodat de behandeling van de medisch specialist vergoed wordt door uw verzekering. U heeft ook een verwijsbrief nodig als u door een medisch specialist naar een andere medisch specialist verwezen wordt.

Wat is het eigen risico?

In Nederland hanteren de zorgverzekeraars een eigen risico. Dit is een bedrag dat u ieder jaar zelf moet betalen als u behandeld wordt. De hoogte van het eigen risico is opgebouwd uit een vast bedrag (verplicht eigen risico) en een variabel bedrag. De hoogte van het variabele bedrag is afhankelijk van de polis die u heeft gekozen. Hoe hoger het eigen risico, hoe lager de premie die u iedere maand voor uw verzekering betaalt. Het verplicht eigen risico bedraagt in 2022 en 2023 385,00 euro per persoon per jaar.

Wie betaalt de kosten van mijn behandeling?

De kosten van uw behandeling worden rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar in rekening gebracht. Indien u nog niet het volledige bedrag van uw eigen risico over dat jaar heeft betaald, zal dit eerst bij u in rekening worden gebracht.

Het eigen risico gaat in op de startdatum van het eerste zorgtraject dat jaar. Bij uw zorgverzekeraar kunt u navragen hoe hoog uw eigen risico is voor het lopende jaar.

Wat kost mijn behandeling?

Om de bekostiging van de medische zorg in Nederland overzichtelijk te houden, is men overgegaan van een prijs per activiteit (of verrichting) naar DBCs*, diagnose-behandel combinaties. Er zijn ongeveer 4.400 DBC-zorgproducten of DBCs. Eén DBC wordt bepaald door de diagnose en de verschillende activiteiten (zoals een consult op de polikliniek of een operatie) die binnen een bepaalde periode plaatsvinden. Iedere DBC heeft een bepaalde prijs. Er zijn verschillende combinaties van activiteiten mogelijk die tot eenzelfde DBC leiden. De kostprijzen van die combinaties van activiteiten verschillen. De prijs van een DBC wordt dus niet bepaald door de som van de kostprijs van al die activiteiten. De prijs van een DBC wordt bepaald door de gemiddelde kostprijs van de in die DBC voorkomende combinaties.

*In 2012 is deze term veranderd in DOT ofwel DBC-Op-weg-naar-Transparantie.

Wat kost een telefonisch consult?

De kosten voor een telefonisch consult met de medisch specialist, de arts-assistent of de verpleegkundig specialist zijn gelijk aan de kosten voor een fysiek consult. Valt de datum van het telefonisch consult binnen een DBC traject waar al meer contacten of behandelingen zijn geregistreerd, dan wordt de prijs van de DBC (zie hierboven) meestal niet hoger door het telefonisch consult. Valt de datum van het consult echter in een nieuw DBC traject en is dit het enige contactmoment, dan bepaalt het telefonisch consult de DBC prijs. Als u uw eigen risico volledig heeft betaald, dan zullen de rest van de kosten voor rekening van uw zorgverzekeraar. Dus annuleer uw afspraak met uw arts tijdig als u geen klachten meer heeft en geen advies van de arts meer nodig heeft. Uiteraard horen we dan ook graag dat het goed met u gaat.

Hoe lang is de looptijd van een DBC?

De DBC heeft een door de overheid vastgestelde looptijd. Aan het eind van de looptijd wordt het traject afgesloten. De DBC met bijbehorend prijs wordt dan vastgesteld op grond van de activiteiten die gedurende dat traject hebben plaatsgevonden. Pas dan kan de DBC in rekening worden gebracht bij de zorgverzekeraar. De maximale looptijd van een DBC is 120 dagen. De looptijd kan korter zijn afhankelijk van de activiteiten die binnen die periode hebben plaatsgevonden. De medische behandeling duurt vaak langer dan de looptijd van een DBC. Het kan dus zijn dat er gedurende de periode dat u behandeld wordt, verschillende DBC’s achter elkaar geopend moeten worden.

Wilt u graag een second opinion?

U kunt bij ons terecht voor een second opinion. U heeft dan wel een verwijzing nodig van uw behandelend arts. Is dit niet mogelijk dan raden we u aan om met uw zorgverzekering te overleggen om te voorkomen dat uw consult niet vergoed wordt. Een second opinion betekent niet automatisch dat wij uw behandeling overnemen. Dat kan wel, in overleg met uw behandelaar, maar dan moet de behandeling bij uw vorige behandelaar wel beëindigd worden.

Lees hier meer informatie over een second opinion.

Wordt u naar ons verwezen voor een operatie in verband met de lange wachttijd in het ziekenhuis?

Wij vinden het belangrijk dat u goed op de hoogte bent wat we voor u kunnen betekenen voordat u naar ons wordt verwezen voor een operatie omdat de wachttijd in het ziekenhuis nu erg lang is. Zo beoordelen wij altijd aan de hand van uw klachten en onze bevindingen tijdens het lichamelijk onderzoek opnieuw of een operatie nodig is en zo ja, welke. Indien u bijvoorbeeld bepaalde aandoeningen heeft, bepaalde medicijnen gebruikt, zwanger bent of ouder bent dan 80 jaar, kunnen we u helaas niet op onze operatiekamer opereren. Bent u al patiënt bij ons, dan overleggen we met u naar welk ziekenhuis we u voor de operatie kunnen verwijzen.

Bent u niet in Nederland verzekerd?

Als u niet binnen Nederland verzekerd bent, dan geldt het passantentarief. De passantentarieven kunnen afwijken van de prijzen die wij voor dezelfde behandeling afgesproken hebben met uw zorgverzekeraar.

Hier kunt u de passantentarieven vinden:

Passantentarieven 2024